Դարձիր Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչ

Դիմում-հայտ


1. Դիմում-հայտի լրացման ուղեցույց
2. Ինչպես դառնալ Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչ. ծրագրին դիմելու փուլերն ու քայլերը
3. Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրի ընդունելության պահանջներ
4. Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների առարկայական քննություններին նախապատրաստվելու ամբողջական ուղեցույցներ.

       •    Հայոց լեզու և գրականություն
       •    Հայոց պատմություն
       •    Քիմիա
       •    Ֆիզիկա
       •    Կենսաբանություն
       •    Մաթեմատիկա
       •    Անգլերեն
       •    Ռուսերեն

Արարատյան բակալավրիատի դասավանդում

Արարատյան բակալավրիատ ուսումնական ծրագրով դասավանդելու համար ուսուցիչները պետք է ներգրավվեն ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրում և հավաստագրվեն։ ԱԲ-ի թեկնածու ուսուցիչների առաջընթացը չափվում է ըստ հետևյալ չափանիշների․

Գիտելիք

Հմտություններ

Անձնային որակներ

Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագիր


Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների հավաստագրումը մասնագիտական զարգացմանն ուղղված պարտադիր որակավորում է բոլոր այն ուսուցիչների համար, ովքեր ցանկանում են դասավանդել ԱԲ ծրագրով։ Այն ներառում է երկու բաղադրիչ՝ խորացված ուսուցում  և  փորձաշրջան-դասավարում։

Ուսուցիչների զարգացման ծրագրի նպատակն է՝ պատրաստել այնպիսի մասնագետներ, ովքեր կլինեն ինքնավերլուծող, ակտիվ մասնակցություն կունենան ԱԲ-ի ուսուցչական համայնքում և կներգրավվեն շարունակական մասնագիտական զարգացման մեջ։ 

Ուսուցիչների զարգացման ծրագիրը մշակվել և տեղայնացվել է կրթական հետազոտությունների և ուսուցիչների պատրաստման ոլորտում առաջատար միջազգային կրթական հաստատության՝ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի Կրթության ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ։ Ուսուցիչների զարգացման ծրագրում ներգրավվել ցանկացող ուսուցիչները պետք է գերազանց տիրապետեն իրենց առարկային և հետամուտ լինեն աշակերտների հաջողությանը և կրթական արդյունավետության՝ շարունակաբար բարելավելով իրենց դասավանդման մեթոդներն ու մոտեցումները։ 

Նախատեսվում է, որ հաջորդ 10 տարվա ընթացքում 2000 ուսուցիչ ներգրավված և հավաստագրված կլինի ուսուցիչների զարգացման ծրագրի շրջանակում։

Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրի բաժինները

Պրոֆեսիոնալիզմ

Գնահատում

Տարբերակված ուսուցում

Սեփական փորձի ուսումնասիրություն

Առարկայի ուսումնասիրություն

ԱԲ-ի հավաստագիր․ ինչպես ստանալ և պահպանել

Զարգացման ծրագրի ամբողջ ընթացքում ուսուցիչները օրագիր են պահում՝ զարգացնելու իրենց ինքնավերլուծական կարողությունները, և մասնակցում առցանց ու դեմ առ դեմ քննարկումների և աշխատանքների։ Զարգացման ծրագրի ավարտին մասնակից ուսուցիչները ներկայացնում են թղթապանակ (սովորաբար 150-200 էջանոց), որի հիման վրա կատարվում է վերջնական գնահատում։ Թղթապանակը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները․ 

  1. տեսլականի սահմանում
  2. դասապլան և դասի վերլուծություն
  3. վերլուծական ինքնանդրադարձ
  4. դասալսումներից ստացված մեկնաբանություններ
  5. մենտորի հետ աշխատանքի գրառումներ
  6. ուսուցչի դասարանային հետազոտություն

Յուրաքանչյուր ուսուցչի առաջընթացը գնահատվում է ըստ վերոնշյալ ԱԲ-ի ուսուցիչների չափանիշների(գիտելիք, հմտություններ, անձնային որակներ)՝ հաշվի առնելով դրա համապատասխանությունը նրան, ինչ ակնկալվում է ուսուցչից, և վերջինիս ներկայիս դերակատարությունը և փորձառությունը։ 

Ուսուցիչների զարգացման ծրագիրը նաև ուսուցիչներին ապահովում է ինքնազարգացում «չափող» մշտադիտարկման գործիքով՝ «չափորոշիչների համապատասխանության նշանացույցով» (standards progress tracker): Այդ գործիքի կիրառումը նպաստում է մասնակից ուսուցիչների մասնագիտական զարգացմանը և հնարավորություն ընձեռում հետևելու իրենց առաջընթացին՝ հասկանալու, թե որքանով են իրենց ձեռք բերած հմտություններն ու կարողությունները համապատասխանում կամ գերազանցում ԱԲ-ի ուսուցիչների չափանիշներին։  

ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագիր՝ մեկամյա եզակի հնարավորություն

Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրի ձևաչափը

Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագիրը ներառում է 20-շաբաթյա դասընթացներ՝ շաբաթական 20 ժամ տևողությամբ։ Այն դասավանդվում է առցանց՝ ուսումնառության առցանց հարթակի, դեմ առ դեմ հանդիպումների, փոքր խմբերով քննարկումների և անհատական մենտորության միջոցով։ 

Զարգացման ծրագրի ընթացքում իրականացվում է երեք դեմ առ դեմ հանդիպում՝ բաշխված 2 օրերի վրա։ Հանդիպումներն անցկացնում են ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի պատրաստած վերապատրաստողները՝ հայերենով (երբեմն նաև գործածվում են անգլերեն կամ որևէ այլ օտար լեզվով հավելյալ նյութեր)։ Փոքր խմբային քննարկումներն ու անհատական մենտորությունն իրականացվում են շաբաթը կամ երկու շաբաթը մեկ։ 

Զարգացման ծրագրի ամբողջ ընթացքում ուսուցիչները պետք է պարբերաբար օգտագործեն ուսումնառության առցանց հարթակը, որի միջոցով նրանք ստանում են առաջադրանքներ և ներկայացնում իրենց աշխատանքները, ստանում բնութագրական արձագանք, հնարավորություն ունենում օգտվելու դասընթացի նյութերից և անհատապես շփվելու իրենց մենտորների հետ։ 

Դեմ առ դեմ հանդիպումներից առաջ, հետո և ընթացքում ուսուցիչները պետք է կարդան հոդվածներ։ Այս գործընթացն ավելի մանրամասն նկարագրված է «Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրի բովանդակության և գնահատման» բաժնում։ Ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելուց հետո ուսուցիչները պետք է համապատասխանեն ԱԲ-ի ուսուցիչների չափորոշիչներին։ 

Յուրաքանչյուր մասնակից ուսուցչի կցվում է մենտոր, ով ուղղորդում է նրան ծրագրի ամբողջ ընթացքում։ 

Գործելով Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի անունից՝ մենտորները պետք է աջակցեն ծրագրում ներառված մասնակից ուսուցիչներին։ 

Կապ մեզ հետ

Շնորհակալություն: Մենք հնարավորինս շուտ կպատասխանենք Ձեր նամակին:
Oops! Something went wrong while submitting the form