Արարատյան բակալավրիատի դասավանդում

Արարատյան բակալավրիատ ուսումնական ծրագրով դասավանդելու համար ուսուցիչները պետք է ներգրավվեն ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրում և հավաստագրվեն։ ԱԲ-ի թեկնածու ուսուցիչների առաջընթացը չափվում է ըստ հետևյալ չափանիշների․

Գիտելիք

Հմտություններ

Անձնային որակներ

Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագիր


Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների հավաստագրումը մասնագիտական զարգացմանն ուղղված պարտադիր որակավորում է բոլոր այն ուսուցիչների համար, ովքեր ցանկանում են դասավանդել ԱԲ ծրագրով։ Այն ներառում է երկու բաղադրիչ՝ խորացված ուսուցում  և  փորձաշրջան-դասավարում։

Ուսուցիչների զարգացման ծրագրի նպատակն է՝ պատրաստել այնպիսի մասնագետներ, ովքեր կլինեն ինքնավերլուծող, ակտիվ մասնակցություն կունենան ԱԲ-ի ուսուցչական համայնքում և կներգրավվեն շարունակական մասնագիտական զարգացման մեջ։ 

Ուսուցիչների զարգացման ծրագիրը մշակվել և տեղայնացվել է կրթական հետազոտությունների և ուսուցիչների պատրաստման ոլորտում առաջատար միջազգային կրթական հաստատության՝ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի Կրթության ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ։ Ուսուցիչների զարգացման ծրագրում ներգրավվել ցանկացող ուսուցիչները պետք է գերազանց տիրապետեն իրենց առարկային և հետամուտ լինեն աշակերտների հաջողությանը և կրթական արդյունավետության՝ շարունակաբար բարելավելով իրենց դասավանդման մեթոդներն ու մոտեցումները։ 

Նախատեսվում է, որ հաջորդ 10 տարվա ընթացքում 2000 ուսուցիչ ներգրավված և հավաստագրված կլինի ուսուցիչների զարգացման ծրագրի շրջանակում։

Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրի բաժինները

Պրոֆեսիոնալիզմ

Գնահատում

Տարբերակված ուսուցում

Սեփական փորձի ուսումնասիրություն

Առարկայի ուսումնասիրություն

ԱԲ-ի հավաստագիր․ ինչպես ստանալ և պահպանել

Զարգացման ծրագրի ամբողջ ընթացքում ուսուցիչները օրագիր են պահում՝ զարգացնելու իրենց ինքնավերլուծական կարողությունները, և մասնակցում առցանց ու դեմ առ դեմ քննարկումների և աշխատանքների։ Զարգացման ծրագրի ավարտին մասնակից ուսուցիչները ներկայացնում են թղթապանակ (սովորաբար 150-200 էջանոց), որի հիման վրա կատարվում է վերջնական գնահատում։ Թղթապանակը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները․ 

  1. տեսլականի սահմանում
  2. դասապլան և դասի վերլուծություն
  3. վերլուծական ինքնանդրադարձ
  4. դասալսումներից ստացված մեկնաբանություններ
  5. մենտորի հետ աշխատանքի գրառումներ
  6. ուսուցչի դասարանային հետազոտություն

Յուրաքանչյուր ուսուցչի առաջընթացը գնահատվում է ըստ վերոնշյալ ԱԲ-ի ուսուցիչների չափանիշների(գիտելիք, հմտություններ, անձնային որակներ)՝ հաշվի առնելով դրա համապատասխանությունը նրան, ինչ ակնկալվում է ուսուցչից, և վերջինիս ներկայիս դերակատարությունը և փորձառությունը։ 

Ուսուցիչների զարգացման ծրագիրը նաև ուսուցիչներին ապահովում է ինքնազարգացում «չափող» մշտադիտարկման գործիքով՝ «չափորոշիչների համապատասխանության նշանացույցով» (standards progress tracker): Այդ գործիքի կիրառումը նպաստում է մասնակից ուսուցիչների մասնագիտական զարգացմանը և հնարավորություն ընձեռում հետևելու իրենց առաջընթացին՝ հասկանալու, թե որքանով են իրենց ձեռք բերած հմտություններն ու կարողությունները համապատասխանում կամ գերազանցում ԱԲ-ի ուսուցիչների չափանիշներին։  

ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագիր՝ մեկամյա եզակի հնարավորություն

Կապ մեզ հետ

Շնորհակալություն: Մենք հնարավորինս շուտ կպատասխանենք Ձեր նամակին:
Oops! Something went wrong while submitting the form